top of page

Algemene voorwaarden

Om de administratieve  en financiële kant van uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen treft u hieronder onze algemene voorwaarden.

 

 1. Wanneer u zich laat behandelen door de podotherapeut ontstaat een zogenaamde ‘behandelovereenkomst’. Uit deze behandelovereenkomst vloeit de verplichting voort om uw behandelaar te vergoeden voor de geleverde diensten en producten. De onderstaande voorwaarden zijn toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen patiënt en behandelaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een vervolgafspraak, betrekking hebbende op een eerdere overeenkomst, zijn deze bepalingen eveneens van toepassing. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
   

 2. Facturering gebeurt rechtstreeks aan u direct na de behandeling of bij het ophalen van de  therapeutische hulpmiddelen. U kunt de factuur per pin voldoen. Het is tevens mogelijk om  het consult per factuur te voldoen. Een maximale betalingstermijn van 14 dagen wordt dan in acht genomen.
   

 3. U wordt zelf verantwoordelijk gehouden voor een tijdige betaling van de factuur. Indien u de openstaande factuur niet binnen de gestelde termijn na factuurdatum voldaan heeft, bent u zonder berichtgeving in verzuim. Er zal een eerste herinnering verstuurd worden om alsnog binnen 14 dagen na dagtekening te betalen. Is de betaling niet tijdig voldaan dan volgt er een aanmaning met een verhoging van  € 7,-  wegens extra administratieve werkzaamheden. Zonder betaling ontvangt u nog één laatste aanmaning met een verhoging van €12,- wegens extra administratieve werkzaamheden. Blijft u in gebreken dan wordt het recht behouden om incassomaatregelen te nemen. De kosten hiervan zijn voor uw eigen rekening.
   

 4. De kosten van behandeling van een patiënt jonger dan 18 jaar zijn verschuldigd door de wettelijk vertegenwoordiger. Hiervoor is een mondelinge overeenkomst met de wettelijk vertegenwoordiger voldoende.
   

 5. U dient zelf zorg te dragen voor de declaratie van onze factuur bij uw zorgverzekeraar. Wij kunnen u niet garanderen  dat er een vergoeding zal plaatsvinden. Voor patiënten met diabetes mellitus en reumatoïde artritis kunnen andere voorwaarden gelden. Wij adviseren u altijd voor het eerste consult de polisvoorwaarden te raadplegen of contact met uw zorgverzekeraar op te nemen.
   

 6. Gemaakte afspraken (mondeling of telefonisch) kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos geannuleerd worden. Wij behouden ons het recht voor om afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak geannuleerd worden, gedeeltelijk of geheel in rekening te brengen
   

 7. U bent verplicht alle door ons gemaakte kosten te vergoeden. Mondelinge toestemming waarbij u akkoord gaat met het vervaardigen van  podotherapeutische zolen, ortheses of nagelbeugels is geldend. Na het onderzoek wordt direct gestart met de vervaardiging van deze therapeutische hulpmiddelen. Bij annulering zullen de dan reeds door ons gemaakte kosten bij u in rekening worden gebracht.
   

 8. De podotherapeut verplicht zich tot het handelen naar zijn of haar beste kunnen. Om de kwaliteit  en de service te waarborgen zijn al onze podotherapeuten lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en  staan ingeschreven  bij het  Kwaliteitsregister Paramedici (KP).
   

 9. Zolen, ortheses en  nagelbeugels zijn therapeutische hulpmiddelen. Er kan daarom nooit garantie op het effect van deze hulpmiddelen worden gegeven. Onvoldoende  resultaat van de behandeling geeft u geen recht op restitutie of vrijstelling van betaling. Aanpassingen van uw podotherapeutische hulpmiddelen binnen 3 maanden na levering (of tot de eerste controle afspraak) vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht.
   

 10. Algemene verordening persoonsgegevens (AVG). Patiënten hebben het recht gegevens in te zien, aan te vullen, corrigeren, verwijderen of af te schermen. De patiënt kan deze gegevens te allen tijde opvragen. Dit kan via de mail, telefonisch of tijdens het consult bij de podotherapeut. De gegevens zullen door Podo Gelderland verstrekt worden via de post of uitgeprint meegegeven. In overleg kunnen de gegevens ook gemaild worden.
   

 11. Podo Gelderland is niet aansprakelijk voor vermissing, verlies of beschadiging van uw bezittingen of voor enige andere door u geleden schade tijdens uw bezoek aan de podotherapeut. 

bottom of page